Przejdź do treści

Czym się zajmujemy

Fundacja

Stawiamy na rozwój

jest młodą organizacją, powstałą w wyniku kilkuletnich działań i zdobywania doświadczeń w Stowarzyszeniu Rozwijamy Pasje. Naszą misją jest rozwój rozumiany bardzo szeroko i skierowany do każdej grupy wiekowej.

Głównym celem Fundacji jest inicjowanie, wspieranie, prowadzenie i promowanie działań: edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych, a także rozwój przedsiębiorczości, świadomości ekologicznej i kulturowej, działania na rzecz aktywnych form spędzania czasu i integracji społecznej, oraz poszukiwanie pasji życiowych dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. aktywizacja i działalność na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów;

2. działalność edukacyjną, naukową, wychowawczą, kulturalną, promocyjną, kultury fizycznej
i sportu, związanych z ochroną zdrowia i środowiska a także organizowanie zajęć pozalekcyjnych, świetlicowych i kółek zainteresowań;

3. organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, kursów, warsztatów, kampanii, staży, praktyk, konferencji i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, naukowym i informacyjnym;

4. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym wybitnie uzdolnionych;

5. inspirowanie i wspieranie osób poszukujących własnego rozwoju oraz podejmowanie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej;

6. organizowanie festynów, festiwali, pokazów, targów, wystaw, pikników, akcji dobroczynnych, konkursów, loterii, zbiórek, kiermaszy, bali charytatywnych oraz innych imprez;

7. organizowanie kina letniego, pokazów multimedialnych i różnego rodzaju animacji, e-sport;

8. upowszechnianie wiedzy, informacji i dobrych praktyk, w tym prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, publikację materiałów w formie folderów, plakatów, ulotek, gazetek, książek a także w internecie;

9. wspieranie rozwoju osobistego i doradztwo w tym zakresie;

10. organizowanie alternatywnych form spędzania czasu w tym, wypoczynku letniego oraz zimowego, obozów, kolonii, półkolonii i innych form wypoczynku;

11. upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, organizowanie imprez
i rozgrywek a także ochrona zdrowia i promowanie zdrowego stylu życia;

12. prowadzenie działalności integrującej w zakresie aktywności kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej i towarzyskiej,

13. rozwijanie zainteresowań sportowych, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, zasad „fair play” oraz osobowości;

14. wspieranie działalności szkół;

15. zarządzanie placówkami edukacyjnymi i sportowymi;

16. promocja turystyki i rekreacji;

17. promowanie tożsamości regionalnej, inicjatyw promujących lokalne tradycje i zwyczaje oparte na dziedzictwie kulturowym a także promocja produktów regionalnych;

18. ochrona przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego, wspieranie rozwoju turystyki
i agroturystyki;

19. modernizacja, wzbogacanie i utrzymanie bazy rekreacyjno – lokalowej;

20. promowanie miejsc i regionów, rozwijanie oraz upowszechnianie nowych metod zarządzania przestrzenią publiczną i mobilnością;

21. działalność w zakresie ekologii i ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii a także zrównoważonego rozwoju;

22. wspieranie rozwoju ekonomii społecznej;

23. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;

24. przeciwdziałanie uzależnieniom, bezradności i wykluczeniu społecznemu;

25. integracja społeczna, w tym m.in organizacja spotkań integracyjnych i podejmowanie wspólnych działań z innymi grupami i jednostkami;

26. tworzenie grup wsparcia;

27. organizacja i promocja wolontariatu;

28. budowanie partnerstw i sieci współpracy różnych środowisk i sektorów w Polsce
i zagranicą;

29. współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi;

30. finansowanie nagród i innych form motywacji;

31. ustanawianie funduszy, przyznawanie nagród i stypendiów osobom fizycznym
i instytucjom;

32. działalność na rzecz rozwoju i promocji przedsiębiorczości;

33. prowadzenie doradztwa oraz wspieranie finansowe, rzeczowe i techniczne organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, przedsiębiorstw i osób fizycznych;

34. opracowywanie raportów, strategii, planów, opinii, programów, projektów, prognoz i innych dokumentów;

35. działania na rzecz uchodźców;

36. działalność charytatywna i dobroczynna;

37. pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy zewnętrznych.